กฎหมายไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

กฎหมายคือสิ่งที่ทุกประเทศจำเป็นต้องมีเอาไว้เพื่อคอยบังคับให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลักใหญ่ใจความก็คือไม่ต้องการให้คนทำผิดหรือทำในสิ่งไม่ถูกไม่ควร การมีกฎหมายจึงเหมือนเป็นตัวกรอบบทบัญญัติในการกระทำความดี สังคมจะได้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาต่างๆ ให้วุ่นวาย ประเทศไทยของเราเองก็เป็นอีกพื้นที่บนโลกที่บัญญัติกฎหมายต่างๆ เอาไว้มากมาย เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย

จุดเริ่มต้นของกฎหมายไทย

ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์รวมถึงอีก 4 ราชอาณาจักรก่อนหน้านี้หากนับตามแบบที่เราคุ้นเคยกันว่าสยามเกิดรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ได้จัดทำเป็นประมวลกฎหมายเสียเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่าเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาโดยพระมหากษัตริย์จะทรงมีอำนาจในการตัดสินพระทัยเป็นหลัก กระทั่งปี พ.ศ. 2475 ในคำปรารภถึงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีการประกาศใช้ไว้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2451 ก่อนมีการบังคับใช้จริงเมื่อเดือนกันยายน ปีเดียวกัน โดยพระมหากษัตริย์ได้ทรงตรัสไว้ว่า ตั้งแต่สมัยโบราณ พระมหากษัตริย์แห่งชาติสยามทำการปกครองราษฎรของพระองค์ท่านด้วยกฎหมายแต่เดิมมาจากมนูธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลานั้นเป็นกฎหมายที่ใช้กันทั่วไปของหมู่คนชาวอินเดียและเพื่อนบ้าน ดังนั้นหากจะว่ากันจริงๆ แล้วกฎหมายไทยแต่ตั้งแต่เดิมก็คงมีรากฐานมาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยซึ่งก็มีการสืบต่อกฎหมายต่างๆ เรื่อยมาจนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ตัวบทกฎหมายที่เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งคนไทยให้การยอมรับนับถือแบบเป็นกลางมากที่สุดก็ต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 นั่นเอง

กฎหมายของไทยนั้นเป็นระบบซิวิลลอว์ ซึ่งอาจแบ่งความหมายออกได้เป็น 4 หัวข้อหลักๆ ประกอบไปด้วย

  • กฎหมายแพ่ง คือกฎหมายที่ถูกวางระเบียบเอาไว้ซึ่งเกี่ยวพันกับระเบียบระหว่างบุคคล สถานภาพ สิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายในด้านของนิติกรรม ทรัพย์สิน การละเมิด มรดก ครอบครัว เป็นต้น
  • กฎหมายอาญา คือระบบกฎหมายใหม่และเป็นระบบสากลของโลก พื้นฐานกฎหมายอาญามาจากประชุมกฎหมายจัสติเนียน ซึ่งระบบใหญ่อื่นๆ ประกอบไปด้วย ระบบคอมมอนลอว์ กับกฎหมายอิสลาม
  • กฎหมายฆราวาส เป็นกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางศาสนา
  • กฎหมายพลเรือน เป็นกฎหมายที่ไม่ได้เกีย่วกับกฎหมายทางทหาร

การสร้างกฎหมายที่ดีให้กับบ้านเมืองพร้อมด้วยความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นๆ ของประชาชนที่เคารพกฎหมายอย่างดีคือแนวทางในการสร้างความสงบสุขให้กับประเทศและพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้กฎหมายไทยจะมีจุดเริ่มต้นมานานแต่เอาเข้าจริงแล้วคนไทยไม่ว่ายุคสมัยใดก็ตามควรต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเพื่อประเทศชาติจะได้สงบสุขเรียบร้อย