Author Archive: admin

www.leolinks.com

ประเภทของกฎหมายที่ทุกคนควรรู้

  กฎหมายในประเทศไทย หรือ ทุกประเทศคือสิ่งสำคัญต่อประชาชนโดยในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละประเทศจะความผิดที่แตกต่างกันออกไป กฎหมายมีทั้งหมดด้วยกันหลายประเภทก็คือ 1. หมายระหว่างประเทศ 2. กฎหมายมหาชน 3. กฎหมายเอกชน ในแต่ละประเภทจะมีการแบ่งประเภทโดยย่อยอีกเป็นรูปแบบดังนี้ กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐกับรัฐระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ (1.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล เป็นการกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่น  การกำหนดกฎบัลคับตอนทำสงครามกัน (2.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา เช่น การซื้อขายของนอกประเทศจะต้องใช้กฎหมายภายในไทย (3.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง  เช่น ผู้ที่เป็นคนไทยกระทำความผิดที่ต่างประเทศทำผิดในเรื่องใดถึงจะสามารถฟ้องร้องที่ประเทศไทยได้ หรืออาจจะรวมไปถึงการส่งผู้กระทำความผิดข้ามแดน กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเอกชนด้วยกันในแบบเท่าเทียมไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบปรือเสียเปรียบอย่างเช่นเรื่องการทำสัญญาต่าง กฎหมายเอกชนสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ประเภท ก็คือ (1.) ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มีลักษณะแบ่งเป็นได้หลายลักษณะ ก็คือ …
Read more

www.leolinks.com

กฎหมายการปกครองของประเทศไทยคืออะไร

  กฎหมายก็คือกฎที่ทางประเทศ หรือ เจ้าหน้าที่บังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามหากใครไม่ทำตามแล้วก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป  กฎหมายแบ่งออกได้หลายประเภท แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง กฎหมายปกครอง ก็คือ  เป็นกฎหมายที่อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ปกครองต่าง หรือ หน่วยงานการปกครอง แต่การที่จะใช้อำนาจในด้านการปกครองนี้จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานการปกครองเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ แต่การใช้อำนาจปกครองแบบนี้ก็มีข้อยกเว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแล้วจะไม่สามารถใช้ได้ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ถูกปลดออก , ลาออก , เกษียณ เป็นต้น สำหรับบุคคลที่สามารถใช้กฎหมายปกครองนี้ได้เช่น บุคคลที่มีสัญญาการปกครองจากรัฐ  และถ้าเกิดมีเหตุพิพาทก็จะต้องขึ้นศาลปกครองแต่การที่จะขึ้นศาลปกครองก็ต้องสาเหตุอีกเช่นกันก็คือ คู่กรณีจะต้องทำงานอยู่หน่วยงานการปกครองทั้งเอกชน หรือ รัฐบาล ,เจ้าหน้าที่ปกครอง , หน่วยงาน และก็ผู้ที่ฟ้องศาลปกครองที่เป็นผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง เท่านั้น การจัดระเบียบการปกครองนั้นจะแบ่งส่วนได้ดังนี้ทั้งทาง กระทรวง ,…
Read more

www.leolinks.com

ความหมายของกฎหมายแพ่ง ทุกคนควรศึกษาความเข้าใจ

  กฎหมายทางแพ่งนั้นก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลให้กับครอบครัวและมรดก ต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรมดูแลครอบครัวด้วย เช่น การหมั้น การดูแลรับรองบุตร การรับมรดก การอย่าร้าง เป็นต้น อธิบายกฎหมายแพ่งแต่ละกรณีว่ามีความสำคัญอย่างไร การหมั้น เป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง ทำสัญญาว่าจะแต่งงานกัน ฝ่ายชายต้องมอบของหมั้นให้แก่ฝ่ายหญิงตามที่ตกลงกันจนจะเป็นสัญญากันอย่างสมบูรณ์ ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎของการหมั้น และของหมั่นทั้งหมดจะตกเป็นของฝ่ายหญิง แม้ว่ากรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ก็ไม่สามารถเอาของหมั้นกลับไปได้ อายุของการที่กฎหมายคุ้มครองของการหมั้นนั้นต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงจะมีอำนาจให้ตัวเองดำเนินการได้โดยลำพัง แต่สมมุติว่า 17 ปี ต้องการหมั้นต้องให้พ่อแม่มารับรองด้วย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี การรับรองบุตร เป็นการเซ็นรับรองบุตรที่เกิดจากภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นบุตรที่เห็นชอบของฝ่ายหญิง แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของฝ่ายชาย กฏหมายจึงได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายรับรองบุตรโดยเห็นชอบโดยกฏหมาย เกี่ยวกับมรดก กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อบุคคลใดเสียชีวิต ซึ่งได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกจะต้องตกทอดให้แก่บุคคลผู้ตายเขียนไว้ในพินัยกรรม…
Read more

www.leolinks.com

กฎหมายอาญา คืออะไร คุณควรรู้ประโยชน์ของคุณเอง

  กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิด และต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์ คือ ป้องกันให้สังคมอยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยกำหนดแล้วแต่ความรุนแรงของการกระทำนั้นๆแล้วกรณีไป โทษทางอาญานั้นหลักๆจะมี 5 บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ได้ แก่ โทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต ความผิดรองลงมา จำคุก กักขัง ปรับและริบทรัพย์สิน ส่วนการรับโทษนั้นถ้ายังเป็นเยาวชนอยู่จะได้รับโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ หรือการลงโทษต้องคำนึงถึงอายุของผู้กระทำผิดด้วย เพราะถือว่ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนัก แต่ถ้าคดีนั้น รุนแรงเกินไป เยาวชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ ความผิดทางอาญานั้นเป็นการกระทำที่กระทบกับสังคมรอบข้าง และ คนส่วนใหญ่ของประเทศ  การทำผิดนั้นไม่ได้เหมารวมว่าทุกกรณีว่ามีความผิดเท่ากันแล้ว จะมีศาลคอยตัดสินเป็นคนกลางอยู่ จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆได้ คือ 1.ทำความผิดมีผลกระทบต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ ถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกกระทำนั้นไม่ติดใจเอาความแล้ว แต่ถ้าเกิดมีผลกระทบทางสังคมแล้วนั้นไม่สามารถปล่อยไปได้ต้องติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษสถานเดียว 2.กระทำความผิดยอมความได้…
Read more

www.leolinks.com

ที่มาของ กฎหมายสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  กฎหมายเป็น ข้อบังคับหรือกฎกติกาการอยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน ถ้าใครฝ่าฝืนข้อเหล่านั้นจะมีบทลงโทษ แตกต่างกันไป เพื่อให้บ้านเมือง มีความสงบสุขสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่ชอบทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีบทลงโทษ ลองคิดดูว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไร ในระยะแรกสังคมไทยเรา มีกฎหมายที่ไม่สับซ้อนมากนัก อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีควบคุมความประพฤติสังคมที่เรียบง่าย มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเยอะกว่าในปัจจุบัน เปรียบเสมือน กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์สอนให้มนุษย์นั้นมีศีลธรรม แต่เมื่อสังคมที่เปลี่ยนไป มีผู้คนสมัยใหม่ที่ทำเรื่องผิดศีลธรรมมากขึ้น จนทำให้กฎหมายเก่านั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งต้อง ปรับเปลี่ยนกฎหมายตามยุคสมัย โดยต้องคิดไตร่ตรองมากขึ้น เพราะผู้กระทำผิดเหล่านั้น พยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายกระทำความผิด กฎหมายของบ้านเรานั้น มีอยู่ 3 ช่วงเวลาหลักๆ เช่น ยุคกฎหมายเป็นของไทยแท้ๆ เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่ใช้มาจนถึง สมัยสุโขทัย ต่อมาได้พัฒนา โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย เริ่มใช้ตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย…
Read more